Politica de confidențialitate

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului General de Protectie a Datelor UE 679/2016, S.C. CVW ENVITECH S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Utilizatorii i le furnizeaza cu ocazia accesarii paginii www.cvw.ro si/sau completarii formularelor disponibile pe pagina www.cvw.ro. Aceste date sunt: nume si prenume, adresa, numar de telefon.

Orice persoana care acceseaza pagina www.cvw.ro si/sau care ofera date si/sau informatii cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe pagina www.cvw.ro, isi manifesta consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca S.C. CVW ENVITECH S.R.L. sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de Utilizatori cu aceasta ocazie.

Datele cu caracter personal colectate de catre S.C. CVW ENVITECH S.R.L. prin intermediul paginii www.cvw.ro vor fi utilizate pentru scopurile asociate achizitionarii de catre Utilizatori a serviciilor oferite de Furnizor prin intermediul acestui site, respectiv prestarii in conditii optime a serviciilor solicitate de catre utilizatori Furnizorului, precum si, in general, a administrarii relatiei Furnizorului cu Utilizatorii, in scopuri de marketing (inclusiv marketing direct), in vederea efectuarii de studii de piata sau intreprinderea de alte activitati de catre Furnizor, permise de lege, care fac obiectul aprobari separate exprese din partea Utilizatorilor. Prin urmare, toate datele oferite de Utilizatori prin accesarea si/sau completarea formularelor disponibile pe pagina www.cvw.ro vor putea fi colectate si prelucrate de catre Furnizor, putand fi folosite de catre acesta doar in scopurile mentionate si agreate cu utilizatorii. In situatii exceptionale, conform prevederilor legale in vigoare, autoritatile pot solicita ca Furnizorul sa dezvaluie anumite informatii care pot conduce la identificarea unui Utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.

Conform Regulamentului General de Protectie a Datelor UE 679/2016, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa in acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa de mail: water@cnv.ro, specificand totodata dreptul pe care doreste sa il exercite asupra datelor sale.

1. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE – GDPR

Aceasta politica de confidentialitate stabileste modul in care S.C. CVW ENVITECH S.R.L. colecteaza, utilizeaza si protejeaza orice informatii personale pe care le furnizati atunci cand vizitati sau creati un cont pe www.cvw.ro. Prin utilizarea si inregistrarea pe www.cvw.ro, sunteti de acord cu si acceptati toti termenii si conditiile prezentate in continuare.

1.1. DEFINITII TERMENI

Definire termeni conform regulamentului:
1.1.1. „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
1.1.2. „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
1.1.3. „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
1.1.4. „creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;
1.1.5. „pseudonimizare” inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
1.1.6. „sistem de evidenta a datelor” inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice;
1.1.7. „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
1.1.8. „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
1.1.9. „destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;
1.1.10. „parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
1.1.11. „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
1.1.12. „incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
1.1.13. „date genetice” inseamna datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei persoane fizice, care ofera informatii unice privind fiziologia sau sanatatea persoanei respective si care rezulta in special in urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana in cauza;
1.1.14. „date biometrice” inseamna o date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
1.1.15. „date privind sanatatea” inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia;
1.1.16. „sediu principal” inseamna: (a) in cazul unui operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia centrala a acestuia in Uniune, cu exceptia cazului in care deciziile privind scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau intr-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competenta de a dispune punerea in aplicare a acestor decizii, caz in care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b) in cazul unei persoane imputernicite de operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia centrala a acesteia in Uniune, sau, in cazul in care persoana imputernicita de operator nu are o administratie centrala in Uniune, sediul din Uniune al persoanei imputernicite de operator in care au loc activitatile principale de prelucrare, in contextul activitatilor unui sediu al persoanei imputernicite de operator, in masura in care aceasta este supusa unor obligatii specifice in temeiul prezentului regulament;
1.1.17. „reprezentant” inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27, care reprezinta operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in temeiul prezentului regulament;
1.1.18. „intreprindere” inseamna o persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociatii care desfasoara in mod regulat o activitate economica;
1.1.19. „grup de intreprinderi” inseamna o intreprindere care exercita controlul si intreprinderile controlate de aceasta;
1.1.20. „reguli corporatiste obligatorii” inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna;
1.1.21.„autoritate de supraveghere” inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51;
1.1.22. „autoritate de supraveghere vizata” inseamna o autoritate de supraveghere care este vizata de procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece: (a) operatorul sau persoana imputernicita de operator este stabilita pe teritoriul statului membru al autoritatii de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care isi au resedinta in statul membru in care se afla autoritatea de supraveghere respectiva sunt afectate in mod semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de supraveghere respectiva a fost depusa o plangere.
1.1.23. „prelucrare transfrontaliera” inseamna: (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are sedii in cel putin doua state membre; sau (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaza in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ persoane vizate din cel putin doua state membre.
1.1.24. „obiectie relevanta si motivata” inseamna o obiectie in scopul de a stabili daca exista sau nu o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste operatorul sau persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in mod clar importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii;
1.1.25. „serviciile societatii informationale” inseamna un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului1;
1.1.26. „organizatie internationala” inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de dreptul international public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord incheiat intre doua sau mai multe tari sau in temeiul unui astfel de acord.

1.2. INFORMATII PERSONALE COLECTATE

In situatiile cand va inscrieti pe site sau va actualizati profilul, vi se va cere sa furnizati sau sa actualizati datele personale. Acestea pot include:
• Numele si prenumele
• Adresa de e-mail
Prin crearea unui cont pe www.cvw.ro, fiecare utilizator isi da acordul in mod explicit ca S.C. CVW ENVITECH S.R.L. poate colecta datele personale, in conditiile si in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor EU 679/2016.
Retineti ca, dupa terminarea procesului de inregistrare, veti putea modifica aceste informatii in orice moment doriti, prin accesarea Contul meu.
Utilizatorii care aleg sa achizitioneze un pachet prin card de credit sunt rugati sa furnizeze informatii suplimentare, inclusiv – daca este necesar – informatiile personale si financiare necesare pentru a procesa aceste tranzactii. Punerea la dispozitie a acestor informatii este voluntara, cu toate acestea, in acelasi timp, este esentiala pentru efectuarea unei plati.

1.3. CE FACEM CU INFORMATIILE COLECTATE

S.C. CVW ENVITECH S.R.L. foloseste aceste date pentru scopuri specifice, si anume:
• Pentru a va permite utilizarea www.cvw.ro, fiecare cont necesitand date de contact valide;
• Pentru autentificarea pe www.cvw.ro;
• Pentru a va trimite informatii despre noi actualizari ale serviciilor, oferte speciale si informatii similare;
• Pentru a va trimite notificari e-mail;
• Pentru a putea sa va contactam, in cazul in care apar probleme legate de contul dumneavoastra;
• Pentru a combate frauda sau falsul si pentru a proteja www.magazinulapei.ro si utilizatorii sai.

1. 4. SECURITATE

Dorim sa va asiguram ca informatiile dvs. sunt in siguranta. Pentru a preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am pus in aplicare proceduri fizice, electronice si manageriale adecvate pentru a proteja si securiza informatiile pe care le colectam online, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor EU 679/2016.
Serverul pe care site-ul este gazduit este protejat de acces fizic neautorizat si acces remote (la distanta) limitat, fiind instalat intr-o incinta adecvata tehnic si din punct de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizam noile tehnologii in domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam prin upgrade-uri a sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware si software utilizata de www.cvw.ro este periodic analizata din punctul de vedere al securitatii.

1. 5. DEZVALUIREA INFORMATIILOR PERSONALE

De asemenea, S.C. CVW ENVITECH S.R.L isi rezerva dreptul de a pune la dispozitie informatii cu caracter personal in urmatoarele situatii limitate:
• Cand S.C. CVW ENVITECH S.R.L ii este cerut sa furnizeze informatii, ca raspuns la un ordin judecatoresc, citatie, sau alt proces legal;
• Cand S.C. CVW ENVITECH S.R.L considera ca divulgarea este necesara pentru a preveni sau a limita frauda, de a apara www.cvw.ro impotriva hacking-ului sau atacurilor, sau pentru a proteja proprietatea si siguranta www.cvw.ro sau a clientilor sai.

O viata sanatoasa incepe cu o apa sanatoasa si este necesar sa intelegem importanta acesteia!

CVW are un istoric de sute de proiecte realizate pe teritoriul Romaniei si numeroase altele in afara tarii si contribuie responsabil la protejarea mediului inconjurator, prin asigurarea unei calitati optime a apei. Produsele noastre sunt realizate in concordanta cu standardele de protejare a mediului inconjurator. Toate echipamentele noastre de tratare a apei sunt proiectate astfel incat sa se obtina o cantitate minima de deseuri; includem in aceasta categorie toate componentele refolosibile, fabricate din parti reciclabile si materiale compostabile

O viata sanatoasa incepe cu o apa sanatoasa si este necesar sa intelegem importanta acesteia!

CVW are un istoric de sute de proiecte realizate pe teritoriul Romaniei si numeroase altele in afara tarii si contribuie responsabil la protejarea mediului inconjurator, prin asigurarea unei calitati optime a apei. Produsele noastre sunt realizate in concordanta cu standardele de protejare a mediului inconjurator. Toate echipamentele noastre de tratare a apei sunt proiectate astfel incat sa se obtina o cantitate minima de deseuri; includem in aceasta categorie toate componentele refolosibile, fabricate din parti reciclabile si materiale compostabile

ADRESELE NOASTRE

Str. Lacului, nr. 32 Magurele, 077125 Ilfov – ROMANIA
water@cvw.ro
+40 374.201.440
+40 374.201.441

 

Str. Domneasca, nr. 40 Magurele, bl. 5U2, Galati, 80008 ROMANIA
office@smartech-a.ro
+40 336.802.955

ADRESELE NOASTRE

Str. Lacului, nr. 32 Magurele, 077125 Ilfov – ROMANIA
water@cvw.ro
+40 374.201.440
+40 374.201.441

Str. Domneasca, nr. 40 Magurele, bl. 5U2, Galati, 80008 ROMANIA
office@smartech-a.ro
+40 336.802.955